Přednášky

12.10.2015 Pozvánka na přednášku "Plynárenské rozcestí Ukrajiny" (20/10/15)

Institut energetické ekonomie Vás zve na svou druhou přednášku semestru. Tentokrát bude naším cílem rozebrat situaci v plynárenství na Ukrajině. více

5.10.2015 Ohlédnutí: Přednáška "EPC jako ověřená cesta k úsporám energií"

EPC jako ověřená cesta k úsporám energií! A co to vlastně znamená? Energy Performance Contracting…

Ing. Radim Kohoutek, obchodní ředitel Amper Savings, přiblížil tuto metodu financování modernizace energetických systémů v budovách v úterý 29. září v rámci přednášky pro Institut energetické ekonomie.

Během životnosti budov je zhruba 40 % vzniklých nákladů spotřebováno na energie potřebné pro provoz budov. Pouze 20 % budov v České republice se dá označit za ‚energeticky efektivní‘. Taková situace poskytuje velký prostor pro zlepšení a modernizaci energetických systémů budov. Jak ale takovéto projekty financovat?

Novelizovaný zákon o hospodaření energií bere v potaz právě zmiňovanou metodu EPC. Nejedná se však pouze o metodu financování, ale hlavně o metodu, která garantuje trvalé snížení spotřeby elektřiny v budovách. Kontrakt uzavřený mezi dodavatelskou firmou a provozovatelem budovy zaručuje určité procento snížení energetických nákladů na provoz budovy. Toto procento stanovuje dodavatelská firma na základě prvotních odhadů. Náklady na realizaci projektu jsou poté financovány dodatečnými dosaženými úsporami, které vzniknou po implementaci nových energetických systémů (tzv. ‚nadúspora‘, úspora, která je větší, než předpokládaná). V případě, že nově dodaný energetický systém nedosahuje úspor, které dodavatel sliboval (jedná se tedy o ‚méněúspora‘) má klient garanci, že nebude platit více a nedoplatek je pokryt dodavatelem.

Metodu EPC lze využít pouze u dlouhotrvajících projektů (řádově 10 let) v budovách, které ročně zaplatí za energie alespoň 3 miliony ročně. U takovýchto budov je zároveň velmi problematické financovat modernizaci energetických systémů. A právě proto je metoda EPC možnou odpovědí na otázku zefektivňování využívání energie, velmi diskutovanou v posledním desetiletí. více

23.9.2015 Pozvánka na přednášku "EPC - cesta k úsporám energií" (29/09/15)

Zajímalo by vás, jak uspořit energii a zároveň peníze? V úterý 29. září 2015 od 18:00 v místnosti SB 112 Vysoké školy ekonomické vám na přednášce IEE představí Radim Kohoutek ze společnosti Amper Market princip fungování metody EPC neboli Energetické služby se zárukou.

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Radim Kohoutek vás blíže seznámí s principem této metody i jednotlivými fázemi přípravy projektu, který je řešen metodou EPC. Součástí přednášky bude také názorná demonstrace metody EPC na příkladech z praxe. 

Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE.

Těšíme se na vaši účast.

Tým IEE více

23.4.2015 Pozvánka na přednášku "Jak funguje trh s elektřinou v ČR" (29/04/15)

Naše příští přednáška proběhne netradičně ve středu, a to 29. dubna, v rámci cyklu „Absolventské středy“, které jsou pořádány VŠE pravidelně každý týden jako možnost setkání se s dalšími absolventy. Přednáška je nicméně určena široké veřejnosti, neváhejte tedy přijít a poslechnout si řadu našich hostů, kteří budou tentokrát hovořit na téma „Jak funguje trh s elektřinou v ČR“. Pokud jste měli někdy obavu, že našim přednášejícím nebudete kvůli složitosti tématu příliš rozumět, v tomto případě můžete strach hodit za hlavu a s chutí přijít.

Přednáška se uskuteční dne 29. 4. 2015 od 18:00 do 19:30 hod v místnosti RB 211 na VŠE v Praze.


Na akci vystoupí:

- Dina Lašová (Relationship Manager, PXE a.s.)

- Karel Vinkler (vedoucí odboru zajišťování systémových služeb, ČEPS a.s.)

- Zdeněk Danielovský (poradce náměstka ministra průmyslu a obchodu, odbor elektroenergetiky)

- Milan Velner (vedoucí odboru Trading, Elektrárna Chvaletice a.s. - Skupina Sev.en)


Těšíme se na setkání!

Tým IEE více

22.4.2015 Ohlédnutí: Přednáška "Clearingová banka"

V úterý 22. dubna Institut energetické ekonomie uspořádal přednášku pana Michaela Novotného, projektového manažera UniCredit Bank Austria, na téma Clearingová banka, její fungování a role na trzích energetických komodit.

Na začátek pan Novotný podnikl jen velmi stručný exkurz do historie fungování clearingového oddělení UCB, která stála u počátků Pražské energetické burzy v roce 2007, ale již v roce 2013 se začlenila mezi prestižní skupinu clearingových bank European Commodity Clearing (ECC), což je ústřední clearingová instituce pro obchodování s energetickými komoditami na evropských trzích.

„Clearingovou banku si můžeme představit vlastně jako payment agenta, distributora finančních prostředků,“ objasnil Novotný. Taková instituce zodpovídá za finanční vypořádání všech uzavřených obchodů svých traderů, což jsou vlastně klienti banky. Na ECC totiž není možné obchodovat „napřímo“, nýbrž je nutné mít uzavřenou smlouvu s clearingovou bankou, která plní roli prostředníka a provádí všechny příkazy klienta. Jako taková zodpovídá i za případná selhání klientů a je povinna respektovat přísné regule ECC.

Z toho důvodu je důležité adekvátně nastavit risk management. Skupina UCB používá třístupňový model risk managementu, který Novotný považuje za konzervativní. Proto se také bance podařilo bez větších komplikací přestát tržní turbulence v roce 2008 a letech následujících a dnes se s 10 % trhu a celkovým počtem 36 traderů řadí do druhého sledu clearingových bank. Jak dokládá přiložená prezentace, UCB Group může čerpat ze svého širokého pokrytí většiny zemí Evropy i sousedních asijských zemí a při posuzování kredibility konkrétního klienta tak těží z informací, které má od svých zaměstnanců v příslušných zemích. Z celkového počtu 36 klientů, traderů, pochází jen necelá desítka z České republiky – další jsou např. z Německa, Rakouska či zemí bývalého východního bloku.

Vystoupení pana Novotného vygradovalo závěrečnou diskusí, v níž byl přednášející např. dotazován na to, jakým způsobem dochází k navázání prvotního kontaktu s klientem, kdy vysvětlil, že na to neexistuje univerzální odpověď, neboť některé klienty UCB tzv. aktivně oslovila, zatímco jiní tradeři sami přišli za bankou s tím, že mají konkrétní představu o svém obchodování na energetické burze. Doplnil také subjektivní představu vývoje clearingových institucí, kdy zaspekuloval, že ve střednědobém horizontu si dovede představit další konsolidaci trhu. více

15.4.2015 Pozvánka na přednášku "Clearingová banka" (21/04/15)

Zajímá vás, co dělá clearingová banka, jakou má povahu a jak funguje v energetice? Přijďte se podívat v úterý 21. 4. 2015 od 18:00 do RB 209 budovy Vysoké školy ekonomické na další přednášku IEE „Clearingová banka a její fungování v energetice“, kde na tyto otázky odpoví Michael Novotný, Project Manager z UniCredit Bank. 

UniCredit Bank poskytuje komplexní servis clearingové banky pro energetické burzy od počátku Power Exchange Central Europe. V lednu 2013 vstoupila UniCredit Bank na energetickou burzu v Lipsku a stala se tak jednou z clearingových bank pro European Commodity Clearing, což má pozitivní dopad především na čas a náklady, které souvisejí s danými obchody.

Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE.

Těšíme se na vaši účast!

Tým IEE více

9.4.2015 Ohlédnutí: Přednáška "Regulace CO2"

Obchod s emisemi je minimálně posledních 10 let jedním z hlavních témat nejenom v evropské energetické politice. Na přelomu listopadu a prosince 2015 se v Paříži uskuteční konference OSN ke změnám klimatu, COP 21. Ta je 21. výročním setkání smluvních stran úmluvy OSN ke změnám klimatu, UNFCCC, podepsané v roce 1992 a 11. setkáním stran Kjótského protokolu podepsaného v roce 1997. více

31.3.2015 Pozvánka na přednášku "Regulace CO2" (07/04/15)

Další akcí Institutu bude přednáška paní Barbory Vondruškové, Senior konzultantky v EY Česká republika. Již v úterý 7. dubna se budeme věnovat genezi cap-and-trade systému pro obchodování s povolenkami CO2 a přiblížíme používané environmentální nástroje. Dále si představíme evropský systém obchodu s povolenkami, jeho nastavení, fungování a reformu související s cíli 2020 a rámcem 2030.

Evropský systém obchodu s povolenkami (EU Emissions Trading Scheme, ETS) byl historicky prvním mezinárodním systémem obchodu s emisními povolenkami a členské státy jej implementovaly s ohledem na splnění závazků Kjótského protokolu. V roce 2013 začala třetí fáze obchodování s ETS, která přinesla významné inovace – např. byly více posíleny tržní metody obchodování s ETS a elektrárny už zcela ztratily možnost získat určitou část povolenek zdarma.

Evropská unie je průkopníkem v oblasti šetrného přístupu k životnímu prostředí. To se snaží mj. dokázat v roce 2014 přijatými klimaticko-energetickými cíli 2030, které v různé míře závaznosti stanovují normy v oblasti emisí CO2, energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. Barbora Vondrušková, jež je expertkou v oblasti environmentální regulace, se ve svém vystoupení dotkne všech výše uvedených témat a svůj výklad podepře mnoha praktickými zkušenostmi ze své kariéry.

Přednáška se bude konat tradičně od 18,00 v místnosti RB 209 Vysoké školy ekonomické. Účast na přednášce se započítává do certifikátu IEE. 

Těšíme se na Vaší účast!

Tým IEE více

26.3.2015 Ohlédnutí: Kariérní dny "Najdi se v energetice"

Kariérní dny Institutu energetické ekonomie „Najdi se v energetice!“ se ve spolupráci s našimi partnery uskutečnily v úterý 24. března. Veletrh Šance, který na půdě VŠE probíhal ve stejný den, tak byl rozšířen o potenciální zaměstnavatele ze sektoru energetiky. Cílem celého projektu bylo prostřednictvím našich hostů představit možnosti uplatnění v tomto dynamicky se rozvíjejícím sektoru, přičemž hosté byli vybráni jak z řad našich partnerů, tak dalších společností podnikajících v energetické oblasti. Konkrétně na této akci vystoupili zástupci ze společností EY Česká republika, PXE, Amper market a Ezpada Group, jejich medailonky můžete nalézt zde.

V úvodní části se slova ujali hosté z EY – Ivana Kubasová z HR oddělení a Miroslav Polách za tým energetiků. Miroslav Polách právě dokončuje magisterské studium na Podnikohospodářské fakultě a v EY je v týmu interního auditu. Ze své několikaměsíční zkušenosti označuje za jeden z hlavních přínosů přístup k řešení zadaných úkolů - už od juniorských pozic je každý od prvních dnů zapojován do reálných projektů, zároveň se může do značné míry sám rozhodnout, kterých by se rád účastnil. V EY navíc funguje jakýsi systém mentoringu, kdy se předpokládá, že řešení nového problému absolvent konzultuje se seniorním pracovníkem, jehož může požádat o radu.
Paní Kubasová k přijímání nových posil doplnila to, že standardní nábor probíhá zpravidla od prosince do května a je tříkolový – obsahuje jazykové a logické testy, Assessment centrum a následné osobní pohovory. Do energetických týmů se nicméně noví lidé přijímají průběžně, životopisy je vhodné zasílat i během roku.

Za společnost Amper Market, a.s. nám o možnostech uplatnění se v energetice přišli pohovořit Jan Maňas, vedoucí marketingového oddělení, a za absolventy Petr Zikmund z IT oddělení. V první části jejich prezentace byla představena společnost jako taková, u níž se počet zaměstnanců pohybuje v několika desítkách. Jako nezpochybnitelný klad u firmy takovéto velikosti byl zmíněn méně formální způsob náborového procesu – vybraný uchazeč jde k pohovoru přímo s vedoucím příslušného oddělení. V současnosti by v této společnosti podle slov pana Maňase téměř určitě našli uplatnění zájemci s IT backgroundem či tradeři a matematici. Pan Zikmund dodal, že ve své dosavadní praxi má zkušenosti zejména z firem s pracovními kolektivy čítajícími stovky zaměstnanců, a proto se v případě Amperu pro něj jedná o příjemnou změnu, na kterou si rád zvyká, neboť prostředí je více osobní a neformální.

Dita Lašová, Relationship Manager z POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., původní Energetické burzy Praha, nejdříve představila základní činnosti a úkoly PXE spadající pod Burzu cenných papírů Praha, která PXE administruje značnou část každodenní agendy v rámci vnitroholdingového outsourcingu. Z toho důvodu je tým PXE méně početný. Nové posily tedy nejsou přijímány příliš často, ale v následujících měsících lze očekávat poptávku po kandidátech na pozici Relationship Managera. Výhodou početně skromného kolektivu je pak neformální atmosféra a relativní flexibilita svěřené agendy, která se odráží i v průběhu přijímacího pohovoru, kde rozhoduje zejména vize kandidáta o jeho zařazení do fungování firmy a jeho charakterové vlastnosti.

Na závěr se představila společnost Ezpada Group zastoupená Peterem Gyurovszkym, vedoucím právního oddělení a compliance, a Markem Zváčem, Risk Managerem. Marek Zváč dokončuje studium na VŠE a do firmy Ezpada Group se dostal i díky svému působení v IEE a různé mimoškolské studentské aktivity tedy jako pomoc k získání zajímavé práce velmi doporučuje, neboť jimi uchazeč jasně demonstruje svůj nadrámcový zájem. Podle jeho slov Ezpada Group uvítá do svého týmu motivované lidi s jasným profilem a přehledem o finančních trzích, vítáni jsou také kreativci s novými nápady. Nezbytná je výborná znalost angličtiny a ovládání nejlépe jednoho dalšího světového jazyka, které může ovlivnit místní příslušnost jemu svěřené agendy. více

17.3.2015 Ohlédnutí: Přednáška "Velkoobchodní trh s elektřinou"

V úterý 10. 3. 2014 přijal pozvání Institutu energetické ekonomie Ing. Stanislav Kostka, Head of Generation and Dispatch – Trading ze společnosti ČEZ, který nám přiblížil, jak funguje velkoobchodní trh s elektrickou energií.

V úvodu jsme se dozvěděli, jaké položky vytvářejí cenu elektrické energie a za co platíme na faktuře. Největší položky tvoří silová elektřina, náklady na OZE a distribuce. Dalšími složkami jsou platby za příkon, systémové služby a služby OTC. Nutno zmínit, že cena za silovou elektřinu, která je určována trhem, v průběhu posledních let klesá. Stejně tak klesá její podíl na ceně za elektřinu pro konečné zákazníky. Na druhou stranu rostou poplatky za distribuci, které jsou určované národním regulátorem a poplatky za OZE.

Mezi hlavní účastníky trhu patří operátoři trhu, provozovatelé přenosových soustav, výrobci a v neposlední řadě odběratelé. Musíme si uvědomit, že elektřinu v současnosti neumíme s dostupnými prostředky skladovat. Výjimku samozřejmě tvoří bateriové technologie, které ale v současné době ještě nejsou ekonomicky výhodné a pak vodní energie (pomocí přečerpávacích elektráren), jejíž potenciál je ale značně závislý na geografických podmínkách, v Česku je již vyčerpán. Výroba se vždy musí rovnat spotřebě. Pokud výrobce není schopný dodávat elektřinu do sítě, musí ČEPS aktivovat rezervní kapacitu, aby vyrovnával odchylky ve výrobě. OTE, operátor trhu, pak tyto odchylky vyhodnocuje. Odchylky jsou způsobeny jak odběrateli - platí ČEPSu poplatek za podpůrné služby, tak výrobci, v případě kterých OTE funguje jako „zúčtovatel“. 

Trh s elektrickou energií v České republice má relativně nízkou likviditu a vyznačuje se gapovou tendencí. S elektřinou můžeme obchodovat na burzovních trzích a trzích OTC. Na burzovním trhu převládá nižší riziko, než skrz OTC obchodování (over the counter), jelikož burzovní trh se vyznačuje vysoce standardizovanými transakcemi a zároveň burza jako centrální protistrana eliminuje kreditní riziko mezi účastníky trhu navzájem. Rizika jsou ošetřena centrálně systémem maržování. Při OTC obchodování rizika řeší obchodní partneři bilaterálně, většinou je ošetřeno riziko nezaplacení dodávky, ostatní rizika jsou často nedoceněna a neošetřena. Na trzích můžeme zobchodovat forward, spot, futures i opce.

Ožehavým tématem souvisejícím s velkoobchodním trhem s elektřinou jsou kapacitní trhy, které prozatím fungují ve Velké Británii a jsou zaváděny ve Francii. Po kapacitních platbách prahne každý výrobce, jelikož obdrží peníze za pohotovost - dodá v případě potřeby do sítě dohodnutý výkon. 
Závěr přednášky byl věnován regulaci a market couplingu. Market coupling je relativně novým pojmem, označuje propojení trhů. Tržní mechanismus, který funguje v rámci market couplingu, spojuje poptávkové a nabídkové křivky propojovaných trhů, díky čemuž se zmenšily spready mezi jednotlivými trhy v různých zemích a zvýšila se efektivita využívání přeshraničních kapacit. Nařízení vydaná EU s názvem REMIT a EMIT, která zavazují výrobce reportingem všeho ohledně výroby a následných obchodů s elektrickou energií, považuje pan Kostka za nadbytečný akt Bruselu, jelikož trh funguje efektivně i bez těchto regulačních kroků. A co si myslíte vy? více

Stránkování

<1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 >
 
 
Loading...

Kalendář AKCÍ

Loading...

Kalendář AKCÍ

Energetika v událostech

 

 

 

 

IEE na Facebooku 

 

Twitter

 

 

Partneři