Partneři

Soubor:
inper_new.eps
Formát:
eps
Velikost:
1MB

Hlavní partneři

cez-logo.png                     amp.png

ey.jpg                         px.png

ezpada_logo.jpg          mol_logo.jpg

 

Předchozí partneři:

           

exxonmobil.png ceps-1.png     

        

         

 Partneři


euractiv_logo_obdelnik.jpg

 

pssi7.png

Zoom gallery

 

Zoom gallery

 

Mediální partneři

energetika.jpg

 

8.11.2011 ČEPS vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci

Připomíname, že společnost ČEPS vyhlásila ke dni 8. září 2011 první ročník soutěže Diplomová práce roku 2012 – Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky a elektroenergetických oborů a na podporu perspektivních studentů.

Ocenění získá student s nejlépe vyhodnocenou diplomovou prací v každé kategorii. O vítězi rozhodne komise složená z odborníků ČEPS. Hodnotit se bude celková úroveň diplomové práce, originalita přístupu k řešení daného tématu, praktický přínos.

Soutěž je vyhlášena pro tři kategorie – elektroenergetické, ekonomické a právnické zaměření, a je určena pro studenty, kteří budou diplomovou práci obhajovat v akademickém roce 2011/12. Vítězné práce budou odměněny.

V případě zájmu o konzultaci o vhodném vedoucím diplomové práce na VŠE kontaktujte Ing. Igora Paholka, paholok@institutee.cz  

Detailní informace o soutěži najdete v sekci "Studentské soutěže". více

10.3.2011 EURO: Institut jako na Oxfordu

Institut energetické ekonomie (IEE) při Fakultě financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické odstartoval svou činnost konferencí. VŠE se jeho zřízením zařadila po bok Oxfordu či Technické univerzitě ve Vídni, které mají pro tuto odnož ekonomie také zvláštní organizace.

„Posláním institutu je zvýšit povědomí studentů o mezinárodních energetických trzích a v budoucnu se stát respektovaným a nezávislým centrem energetického výzkumu s přesahem do zahraničí,“ uvedl Igor Paholok, zakladatel IEE.

Institutu se podařilo akreditovat předmětem Analýza trhů energetických komodit. Kromě vzdělávání budoucích zaměstnanců v energetice se chce zaměřit i na pořádání odborných diskusí. „Pro ekonomy je příležitostí, aby odstra�?ovali problémy energetiky,“ řekl během první konference IEE Miroslav Vrba, člen představenstva společnosti ČEPS. Dalšími přednášejícími byli děkan Fakulty financí a účetnictví Petr Dvořák, manažer centra korporátní klientely UniCredit Bank Michael Novotný a David Kučera, generální sekretář energetické burzy Power Exchange Central Europe. 


Článek byl publikován v časopise Euro č.: 11/2011
Autor článku: Jakub Křešnička  více

9.3.2011 Economix: Na FFÚ VŠE vznikl IEE

Na Fakultě financí a účetnictví VŠE vznikl v prosinci minulého roku Institut energetické ekonomie (IEE). Nově vzniklý útvar si klade za cíl propojit energetické odvětví s akademickou sférou. Institut se tak stane platformou pro sdružování studentů i odborné veřejnosti se zájmem o energetickou ekonomii.

Institut se zaměří především na trhy s elektřinou, ropou, plynem, uhlím a emisními povolenkami. Zájemcům se nabízí možnost seznámení se s řadou osobností pracujících v odvětví na organizované úrovni. Během prvního roku chce institut studentům nabídnout cyklus přednášek, nová témata bakalářských a diplomových prací, soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci z oblasti energetické ekonomie, stáže a další.

V České republice podobná organizace dosud neexistuje, a proto je její vizí stát se respektovaným a nezávislým centrem energetického odvětví s přesahem do zahraničí. Zájemci o toto odvětví si mohou zapsat také nový předmět 1BP437 – Analýza trhů energetických komodit. Více informací najdete na http://www.institutee.cz. více

25.2.2011 PXE partnerem IEE


Institut energetické ekonomie získal dalšího zajímavého partnera - společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE). Tato společnost byla založena v červenci 2007 a umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Burza poskytuje anonymní obchodování se standardizovanými produkty se zajištěným vypořádáním. více

17.2.2011 ČEPS, a.s. partnerem IEE

Institut energetické ekonomie získal významného partnera, společnost ČEPS, a.s. provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR(PS).

Jejím úkolem je :

- zajištění přenosu elektřiny
- zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku
- údržba, obnova a rozvoj zařízení PS
- zajištění mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy ČR na trhu s elektřinou v EU více

16.2.2011 Magazín PRO-ENERGY mediálním partnerem


PRO-ENERGY, magazín zaměřený na trendy a perspektivy českého a slovenského energetického trhu, se stal mediálním partnerem Institutu energetické ekonomie více

1.1.2011 PRO-ENERGY: Energetická ekonomie na VŠE

Na Vysoké škole ekonomické byl založen Institut energetické ekonomie (IEE), který sdružuje studenty a odbornou veřejnost zajímající se o tento obor. V souvislosti s touto aktivitou na VŠE v magisterském studiu na fakultě Finance a účetnictví akreditovali nový předmět „Analýza trhů energetických komodit“.

Institut zahájil na VŠE svou činnost počátkem března 2011 úvodní konferencí o významu ekonomie v energetice (i o významu energetiky v ekonomice). Jak řekl jeho zakladatel Ing. Igor Paholok, chce se věnovat ekonomickým aspektům trhů s elektřinou, ropou, plynem, uhlím a emisními povolenkami.

Na VŠE studují tisíce studentů, cílem IEE je zprostředkovat jim vazbu na jedno z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví průmyslu ČR, tj. sektor energetiky. „V Česku obdobná organizace zcela chyběla, proto jsme se rozhodli stát se průkopníky v této oblasti,“ řekl Paholok. Akademická půda dosud nedokázala plně zachytit razantní rozvoj ekonomických aspektů energetiky, proto lze vidět mezeru mezi akademickou obcí a praxí, která by se mohla zaplnit v rámci činnosti IEE cílenou podporou výzkumu, pořádáním seminářů a odborných konferencí a v neposlední řadě zvyšováním
povědomí studentů o dané oblasti.


ZNALOSTI A KONTAKT

Energetická ekonomie je širokou vědeckou oblastí, nepředstavuje však samostatnou vědeckou disciplínu. Dá se označit jako aplikovaná subdisciplína ekonomie. Postupující liberalizace evropských i světových energetických trhů prohlubuje ekonomický potenciál, který dosud nebyl akademickou obcí dostatečně refl ektován. Zájemci o tuto oblast z řad studentů nyní nemají možnost přijít do přímého kontaktu s lidmi pracujícími v energetickém odvětví. Proto je pro činnost Institutu tak důležitá spolupráce s partnery v energetice. Například při zadávání témat odborných prací z oblasti energetické ekonomie pro studenty.

Půjde o bakalářské i diplomové práce, kdy autoři těch nejlepších obdrží finanční odměnu. Vyhlášena bude i soutěž pro autory kratších článků. Důležitým parametrem takto zadaných témat bude přímá možnost konzultovat práce se zástupcem partnera, tedy s odborníkem z praxe. Pro studenty to může mít význam, který ovlivní jejich budoucí profesní život – energetické společnosti tak mohou získat mladé odborníky, kteří již budou mít o energetice dostatečné znalosti a mohou je ve firmách uplatnit.

Vedle hlavních vzdělávacích aktivit, jako jsou například konference a semináře, se chce Institut energetické ekonomie zapojit do publikační a osvětové činnosti a přiblížit tak energetickou ekonomii i činnost Institutu širší veřejnosti prostřednictvím periodik a publikací. Při zahájení činnosti IEE se mediálními partnery staly týdeník Euro a magazín PRO-ENERGY, který bude upozorňovat na konkrétní odborné výstupy z pořádaných akcí a publikovat zásadní části nejlepších studentských odborných prací.

IEE nechce v budoucnu omezit svou činnost jen na Vysokou školu ekonomickou, ale rozšířit ji i na další školy. Pokud jde o odbornou veřejnost, spolupracovat chce s energetickými společnostmi, obchodníky s energetickými komoditami a clearingovými bankami energetické burzy PXE v Praze.

„Našim cílem je zpřístupnit energetickou ekonomii, především její ekonomické aspekty, jejichž význam podstatně roste, studentům a dalším zájemcům. Jsme první a jediná organizace na akademické půdě, která se zabývá výlučně energetickou ekonomií. V Česku v současnosti obdobná organizace chybí, proto se chceme stát průkopníky v této oblasti a v budoucnu být respektovaným centrem energetického výzkumu, podobně jako stejně zaměřené instituty v Rakousku, Německu nebo ve Velké Británii,“ zaznělo při zahájení činnosti IEE.


ÚSPĚŠNÁ PRVNÍ AKCE

Konferenci o významu energetické ekonomie zahájil a vznik institutu pochválil děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Pak již nastoupili první hosté a připravili posluchačům zajímavé prezentace a vyprávění o různých aspektech energetiky a jejích problémech, souvisejících s ekonomikou.

Manažer centra korporátní klientely Unicredit Bank Ing. Michal Novotný představil nabídku banky pro energetický sektor. O které produkty jde a jak je uplatňují v praxi. V diskusi samozřejmě zazněly dotazy na financování fotovoltaiky, zejména ve světle legislativních změn v podpoře obnovitelných
zdrojů energie.

Člen představenstva společnosti ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba, CSc. provedl exkurz do vývoje energetiky v posledním čtvrtstoletí a zaujal posluchače tím, že vycházel z vlastních zkušeností a osobních názorů.

Ing. David Kučera, MBA, je generálním sekretářem Power Exchange Central Europe, a.s. (energetická burza), což by navozovalo představu, že zahrne auditorium matematikou, grafy a tabulkami. Graf to byl jen jeden, zato opravdu zajímavý: vývoj ceny elektřiny na trhu od doby vzniku burzy, s odkazy na události v politice, legislativě i konkrétní praxi. Místo matematických rovnic pak David Kučera prezentoval několik vtipných kreseb na téma energetiky a burzy.

IEE plánuje řadu dalších přednášek. Vítá zároveň spolupráci dalších partnerů v energetice. Všechny informace naleznete na http://www.institutee.cz. více

Stránkování

<1 2 3 4 5 6 78 >